PALVELUT

Millaista on tehdä asiakas- ja potilastyötä tulkin avulla? Kuinka tehdä luotettavia psykologisia arvioita, jos asiakas ei puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia? Miten asiakkaan kulttuurinen ja sosiaalinen tausta tulisi huomioida? Miten tukea monikielisiä lapsia ja heidän vanhempiaan?

Väestön moninaistuessa eri alojen ammattilaiset joutuvat pohtimaan yhä useammin, miten sosiaaliselta, kulttuuriselta ja kielelliseltä taustaltaan erilaiset asiakkaat ja potilaat tulisivat parhaiten kohdatuiksi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, päiväkodeissa ja kouluissa sekä järjestö- ja yritystoiminnassa. Tarjoamieni kulttuuripsykologisten koulutusten pääteemoja ovat muun muassa monikielisyys ja –kulttuurisuus, mielenterveys, vanhemmuus ja lasten kehitys sekä psykologinen arviointi. Koulutusten sisältö ja kesto on muokattavissa kulloistenkin toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Mitä on kulttuuripsykologia?

Kulttuuripsykologia (eng. Cultural tai Cross-Cultural Psychology) tutkii ihmisen toimintaa (esim. ajatusprosesseja, tunteita ja käyttäytymistä) suhteessa elinympäristöön ja sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Keskeisessä asemassa on ihmisen monimuotoisuuden tunnustaminen ja tietoisuuden lisääminen siitä, että me kaikki olemme osa erilaisia yhteisöjä: kielellisiä ja kulttuurisia viiteryhmiä sekä historiallista, fyysistä ja sosiaalista ympäristöä. Tämä pitäisi ottaa huomioon aina kun haluamme ymmärtää ihmisiä.